LOCINOX - ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

1. Algemeen

Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, zijn deze algemene verkoopsvoorwaarden van toepassing op alle prijsoffertes opgemaakt door Locinox, op alle overeenkomsten afgesloten tussen Locinox en de klant en op alle facturen van Locinox; dit alles ongeacht waar de woonplaats of de zetel van de klant gelegen is en ongeacht waar de levering dient te worden uitgevoerd.

De algemene aankoopvoorwaarden van de klant zijn enkel geldig, in de mate dat ze door Locinox schriftelijk en uitdrukkelijk aanvaard zijn.

In geval van tegenstrijdigheid tussen aldus aanvaarde algemene aankoopvoorwaarden en onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden van Locinox, hebben deze laatste voorrang, zelfs wanneer de aankoopvoorwaarden van de klant het tegengestelde bedingen of later meegedeeld zijn.

2. Prijsoffertes

Alle prijsoffertes, mondeling of schriftelijk, houden geen enkele verbintenis in, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is bepaald.

Wanneer bepaalde kosten, die een invloed hebben op de overeengekomen prijs, stijgen door omstandigheden onafhankelijk van de wil van Locinox, is Locinox gerechtigd om, mits eenvoudige kennisgeving, een evenredige prijsverhoging aan te rekenen.

3. Bestellingen

Bestellingen die aanvaard zijn door vertegenwoordigers of tussenpersonen van Locinox, zijn slechts bindend voor Locinox na een schriftelijke orderbevestiging. Annuleringen van bestellingen door de klant kunnen enkel schriftelijk gebeuren en overeenkomstig de voorwaarden zoals beschreven in onderstaande paragraaf. Een bestelling kan geannuleerd worden, zonder enige kosten, binnen 1 uur na bevestiging van de bestelling of op voorwaarde dat Locinox nog niet begonnen is met de uitvoering van de bestelling.

In alle andere gevallen moet de klant een vergoeding betalen ten belope van 20% van de verkoopprijs van de goederen. Wanneer gestart is met de uitvoering van de bestelling, dient de klant aan Locinox eveneens de reeds gemaakte kosten te vergoeden, naast de voormelde forfaitaire vergoeding. Locinox heeft het recht om op elk ogenblik het door haar aangeboden productgamma of de door haar aangeboden producten te wijzigen of stop te zetten in functie van onder meer productievereisten, wijzigingen inzake de vraag, productie-optimalisering, enz.

4. Levering

A. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, zijn de algemene leveringsvoorwaarden "ex works". Bijgevolg heeft Locinox aan de gestelde voorwaarden voldaan wanneer de bestelde goederen ter beschikking van de klant gesteld zijn in de commerciële ruimte van Locinox. De klant kan zich steeds laten vertegenwoordigen. Wanneer de goederen door de klant, om welke reden ook, niet afgehaald zijn op de leveringsdatum, heeft Locinox het recht de goederen in haar eigen ruimten op te slaan, dit alles op kosten en risico van de klant (inclusief brandrisico) of bij derden. Na een termijn van 30 dagen en na een schriftelijke ingebrekestelling van de klant, heeft Locinox het recht om de bestelde goederen aan derden te verkopen, zonder dat de klant hierdoor vrijgesteld is van zijn verplichting tot betaling en vergoeding van enige schade.

B. De overeengekomen leveringstermijnen zijn niet bindend. Niet-naleving van de leveringstermijn kan niet leiden tot enige aansprakelijkheid in hoofde van Locinox noch tot ontbinding van de overeenkomst.

5. Gebreken - Klachten

A. Klachten wegens zichtbare beschadigingen of gebreken moeten, op straffe van onontvankelijkheid, door de klant aan Locinox meegedeeld worden bij aangetekend schrijven, uiterlijk vijf dagen na de datum van levering van de goederen. Wanneer Locinox geen schriftelijke klacht van de klant ontvangen heeft binnen gezegde termijn, wordt de koper geacht de goederen aanvaard te hebben.

B. Klachten wegens verborgen gebreken moeten, op straffe van onontvankelijkheid, door de klant aan Locinox meegedeeld worden bij aangetekend schrijven, uiterlijk acht dagen na ontdekking van het gebrek en dit ten laatste zesendertig (36) maanden na de datum van levering van de goederen. In ieder geval vervalt iedere vordering wegens verborgen gebreken na een termijn van vier maanden na de kennisgeving van het verborgen gebrek aan Locinox. De partijen komen overeen dat in geval van klacht wegens verborgen gebreken met betrekking tot goederen die door Locinox geleverd zijn, deze verborgen gebreken op tegensprekelijke wijze tussen de partijen moeten vastgesteld zijn; zo niet, kan Locinox hiervoor geenszins aansprakelijk gesteld worden.

C. In ieder geval kunnen geen klachten aanvaard worden wegens zichtbare en/of verborgen gebreken wanneer de goederen na levering bewerkt/gewijzigd of behandeld werden. De vrijwaringsplicht van Locinox geldt enkel wanneer alle onderdelen of afgewerkte producten geleverd zijn door Locinox en enkel gebruikt zijn voor het doel waarvoor deze goederen door hun aard bestemd zijn en dit overeenkomstig de gebruiksaanwijzing van het product.

D. In geval van een ontvankelijke en gegronde klacht met betrekking tot gebreken aan goederen, heeft Locinox de keuze ofwel het product, zonder enige kosten, te vervangen ofwel de aankoopprijs terug te betalen tegen een retourzending van het gebrekkig product; Locinox kan eveneens een prijsvermindering voorstellen volgens de aard van het gebrek.

E. Retourzendingen kunnen enkel aanvaard worden na een schriftelijke toelating daartoe door Locinox; deze toelating houdt geenszins enige erkenning van aansprakelijkheid door Locinox in. De retourzending gebeurt in ieder geval op kosten van de klant.

F. Een klacht ontslaat de klant in geen geval van de verplichting tot betaling van het bedrag van de facturen op de bij de overeenkomst vastgestelde data en overeenkomstig de bedongen voorwaarden. Een klacht, zelfs indien gegrond, geeft de klant niet het recht de uitvoering van de overeenkomst te weigeren voor goederen die niet het voorwerp van deze klacht zijn.

G. De omstandigheid dat de geleverde goederen niet geschikt zouden zijn voor het door de klant beoogde gebruik, kan nooit een aanleiding zijn tot een ontvankelijke en gegronde klacht. Desbetreffend geeft Locinox geen uitdrukkelijke of stilzwijgende garantie.

6. Beperkte Garantie & Beperkte Aansprakelijkheid

Deze garantievoorwaarden zijn van toepassing op alle producten (het "Product" of de "Producten") vervaardigd en verdeeld door Locinox NV of Locinox USA, LLC.

Deze Beperkte Garantie geeft u specifieke juridisch afdwingbare rechten. Het is eveneens mogelijk dat u andere juridisch afdwingbare rechten geniet die verschillend zijn van staat tot staat, provincie of rechtsgebied. De afwijzingen, uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid onder deze Beperkte Garantie zullen niet van toepassing zijn in de mate dat zulks verboden is door de toepasselijke wetgeving.

6.1 Duurtijd en Dekking. Onder de bijkomende voorwaarden, hierna opgenomen, voorziet Locinox volgende Beperkte Garantie:

  • · Voor een periode van drie (3) jaar of na 500.000 cycli, naargelang hetgeen zich het eerst voordoet, voor alle Producten, met uitzondering van elektronische componenten waarvoor slechts een periode van twee (2) jaar van toepassing is.

  • · Enkel voor de persoon of entiteit die oorspronkelijk de Producten van Locinox aankocht of van één van haar daartoe gemachtigde wederverkopers of verdelers; en

6.2 Beperkte Garantie. Locinox biedt garantie tegen materiaalfouten en gebreken inzake vakmanschap bij normaal gebruik gedurende een periode van drie (3) jaar te rekenen vanaf de datum vanaf aankoop of na 500.000 cycli, naargelang wat zich het eerst voordoet ("Garantieperiode"). Wanneer een Product tijdens de Garantieperiode teruggezonden wordt naar Locinox, zoals hierna voorzien, en Locinox beslist dat het Product inderdaad gebreken vertoont, zal Locinox het Product ofwel herstellen of vervangen door een nieuw of gereviseerd Product van Locinox, ofwel de oorspronkelijke aankoopprijs terugbetalen in ruil voor het Product, naar goedvinden van Locinox. Wanneer de Garantieperiode verstreken is of niet langer van toepassing is volgens het Toepassingsgebied en de Beperking van de Garantie (zie verder), zenden wij u het Product terug.

6.3 Retourbeleid Tevredenheid. Wanneer u de oorspronkelijke aankoper van het Product bent en u bent om enigerlei reden niet tevreden, kunt u het Product in de originele, ongeopende toestand terugzenden binnen dertig (30) dagen na de oorspronkelijke aankoop en een terugbetaling ten belope van 90% krijgen. Deze terugbetaling is niet van toepassing op onze sloten of andere producten die op-maat-van-de-klant geassembleerd of verpakt zijn (foliesets) en waarvoor wij een terugbetaling ten belope van 75 % doen.

6.4 Terugzending en Garantiedienst. Gelieve, alvorens u garantiediensten aanvraagt, de online informatiebronnen te raadplegen op www.Locinox.com. Om beroep te kunnen doen op een garantiedienst, dient u eerst een RMA-nummer ("Return Merchandise Authorization") aan te vragen aan een Vertegenwoordiger van de Klantendienst bij Locinox. Contactinformatie voor de Klantendienst is terug te vinden op www.Locinox.com. Het is mogelijk dat Locinox probeert een probleem in verband met garantie op te lossen alvorens over te gaan tot de toekenning van een RMA-nummer. Locinox kan eventueel bijkomende informatie vragen. RMA-nummers blijven dertig (30) dagen na toewijzing, geldig. Eens u een RMA-nummer ontvangen hebt, dient uw Product verzonden te worden, vracht vooraf betaald ("freight prepaid"), samen met het aankoopbewijs en alle toebehoren, hetzij in de originele verpakking of in een verpakking die eenzelfde bescherming biedt, naar het distributiecentrum van Locinox, daartoe aangewezen door de Vertegenwoordiger van de Klantendienst. Worden bepaalde toebehoren niet mee teruggezonden, dan kan zulks resulteren in een vertraging en/of een creditering aan Locinox of een factuur voor de ontbrekende toebehoren.

Bij het uitvoeren van de garantiedienst is het mogelijk dat Locinox vervangingsonderdelen levert bij wijze van ruil en vervangen delen worden eigendom van Locinox. Vervangingsonderdelen voorzien door Locinox, zijn nieuw of gereviseerd en van een vergelijkbare kwaliteit en het is mogelijk dat dit een verschillend onderdeel is met compatibele kenmerken en functies. U dient Locinox te vergoeden voor het inspecteren, testen en herstellen van teruggezonden apparatuur, waarvoor Locinox beslist heeft dat er geen gebreken zijn of die valt onder één van de uitsluitingen van garantie zoals hierna beschreven (u dient eveneens alle verzend- en verwerkingskosten te betalen). In ieder geval is de beslissing van Locinox of de apparatuur al dan niet defect is en onder de garantie valt, een eindbeslissing. Alle vervangende apparatuur onder garantie zal naar u teruggezonden worden, vracht vooraf betaald en geniet de garantie gedurende een termijn van één (1) jaar vanaf verzending.

Locinox behoudt zich het recht voor de wijze te veranderen volgens dewelke garantiediensten geleverd worden alsook de wijze waarop uw Product een bepaalde service krijgt.

6.5 Toepassingsgebied en Beperking van de Garantie. De garantie op de Producten is beperkt tot herstelling of vervanging van defecte Producten zoals beschreven in het punt Beperkte Garantie hierboven. Deze garantie geldt niet voor klantentraining en -voorlichting, installatieproblemen, problemen bij het monteren of aanpassen, problemen met betrekking tot de signalen of met de ontvangst.

Producten van Locinox mogen enkel geïnstalleerd worden door professionele installateurs of fabrikanten en dienen correct geïnstalleerd te worden overeenkomstig de installatie-instructies die zich bij het Product bevinden. U neemt alle risico's op zich in verband met de geschiktheid, installatie en performantie van de Producten en andere componenten van derden, hardware, software en diensten die u selecteert.

Deze garantie dekt geen schade (i) ontstaan door overmacht, omstandigheden buiten onze wil, zoals onder meer onderbrekingen van het internet of stroomonderbrekingen, oorlog, oproer, terrorisme, arbeidsconflicten, aardbevingen, overstromingen, andere gevallen van overmacht, ongevallen, verkeerd gebruik, misbruik, nalatigheid, commercieel gebruik of wijzigingen aan of van enig onderdeel van uw Product; (ii) veroorzaakt door een product van een derde, dienst of systeem, gebruik van het Product voor andere doeleinden dan deze waarvoor het Product ontworpen of bedoeld is, of gebruik in een niet geschikte temperatuur, vochtigheid of andere omgevingsomstandigheden, of gebruik van het Product in strijd met de schriftelijke richtlijnen van Locinox (ter beschikking gesteld op het ogenblik van de aankoop of op de website van Locinox op http://www.Locinox.com). Deze garantie dekt geen defecten veroorzaakt door normale slijtage of veroudering (bv. verkleuring), of tekorten of schade die voortvloeit uit voortdurende blootstelling aan zeer slechte weersomstandigheden (vochtigheid, temperatuur, zoutgehalte, enz…). Deze garantie dekt geen schade die het gevolg is van foutieve installatie, herstelling, bediening of onderhoud of verbindingen met een verkeerde spanningsbron of, in zoverre wettelijk toegestaan, een poging tot herstelling van uw Locinox Product door een niet door Locinox erkend herstelbedrijf. Deze garantie geeft u specifieke juridisch afdwingbare rechten naast eventueel andere rechten die van staat tot staat kunnen verschillen (alsook van rechtsgebied tot rechtsgebied).

6.6 Afwijzing van Garanties. In zoverre door de wet toegestaan, zijn deze garantie en de rechtsmiddelen exclusief en komen zij in de plaats van alle andere garanties, rechtsmiddelen en voorwaarden, mondeling of schriftelijk, wettelijk, uitdrukkelijk of stilzwijgend. Locinox wijst iedere wettelijke en stilzwijgende garantie af, inclusief doch niet beperkt tot, garanties van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel en garanties voor verborgen of latente gebreken, in zoverre zulks door de wet is toegestaan. In zoverre van deze garanties geen afstand gedaan kan worden, beperkt Locinox de duur en rechtsmiddelen van deze garanties tot de duur van deze uitdrukkelijke garantie en, naar goeddunken van Locinox, de herstelling of vervanging zoals hierboven beschreven. Sommige staten (landen en provincies) staan geen beperkingen toe wat betreft de duur van een stilzwijgende garantie (of voorwaarde) en derhalve is het mogelijk dat de hierboven beschreven garantie niet op u van toepassing is.

6.7 Beperking van schade. Naast de hierboven beschreven afwijzing van garantie, in zoverre wettelijk toegestaan, kunnen Locinox noch hun leveranciers verantwoordelijk of aansprakelijk zijn met betrekking tot enig voorwerp van deze overeenkomst of voorwaarden desbetreffend bij verbreking van de overeenkomst, nalatigheid, strikte aansprakelijkheid of anderszins (a) voor verlies of onnauwkeurigheid van gegevens of de kost van de aanschaf van vervangende goederen, diensten of technologie, of (b) voor onrechtstreekse, incidentele of gevolgschade, inclusief doch niet beperkt tot, bedrijfsonderbreking, inkomstenderving en verlies van winst. Het voorgaande is van toepassing zelfs indien Locinox op de hoogte gebracht werd van de mogelijkheid van dergelijke schade. In zoverre wettelijk toegestaan, zal de maximale cumulatieve aansprakelijkheid van Locinox de oorspronkelijke aankoopprijs, betaald voor het apparaat dat schade heeft veroorzaakt, niet overschrijden.

7. Aanvaarding factuur - betaling

Een factuur wordt geacht door de klant te zijn aanvaard, behalve wanneer Locinox een aangetekend schrijven ontvangt binnen acht dagen na ontvangst van de factuur door de klant. Alle facturen zijn betaalbaar op de maatschappelijke zetel van Locinox. De betaling door overschrijving, door middel van een wisselbrief of op enige andere wijze, kan niet beschouwd worden als een verzaking aan deze bepaling en houdt geenszins schuldvernieuwing in. De betaling dient contant te gebeuren, zonder korting en in Euro, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst. Alle kosten in verband met de betaling dienen gedragen te worden door de klant. Alle kosten in verband met inning en betwisting betreffende geaccepteerde of niet-geaccepteerde wisselbrieven dienen integraal door de klant gedragen te worden.

In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling op de vervaldag, brengen de facturen, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, een verwijlintrest op van 12% per jaar. Bovendien wordt het nog openstaande saldo na een vergeefse ingebrekestelling verhoogd met 15% van het gefactureerde bedrag, met een minimum van € 125, zelfs in geval van toekenning van een verlenging van de betalingstermijn.

De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur maakt het verschuldigd saldo van alle andere, zelfs niet-vervallen facturen, van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.

8. Eigendomsvoorbehoud

Goederen door Locinox geleverd aan de klant, blijven eigendom van Locinox tot het ogenblik waarop alle verschuldigde sommen door de klant aan Locinox betaald zijn, inclusief alle intresten en kosten. De klant geeft Locinox - of hun gevolmachtigde - toelating hun terreinen en gebouwen te betreden, teneinde de goederen terug in bezit te nemen. De klant verbindt zich ertoe de verkoper onmiddellijk te verwittigen in geval van beslag op goederen van Locinox in zijn handen.

Zolang de goederen niet volledig betaald zijn, is het voor de klant verboden de goederen te verwerken, te verkopen of in pand te geven noch de goederen op enige andere wijze als zekerheid aan te wenden. De klant draagt alle schuldvorderingen die hij op derden mocht hebben ingevolge de verkoop van de goederen, eigendom van Locinox, onvoorwaardelijk en onherroepelijk over aan Locinox, die aanvaardt. De door de klant reeds betaalde voorschotten zijn verworven door Locinox als vergoeding van mogelijke verliezen bij wederverkoop.

9. Varia

Alle geschillen tussen de klant en Locinox behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de bevoegde rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de maatschappelijke zetel van Locinox. De verhouding tussen de klant en Locinox wordt uitsluitend beheerst door het Belgisch recht. De eventuele nietigheid van één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden doet geen afbreuk aan de geldigheid van de overige bepalingen. In geval van betwisting betreffende de interpretatie van deze voorwaarden, heeft de tekst in het Engels voorrang.

Laden
Laden